Hjelp aksjehandel i Sverige

Velg:


1. Børs og ticker-koder
2. Børsposter
3. Dagsordre
4. Endring av ordre
5. Flytting av utenlandske aksjer
6. Handel av samme selskap i forskjellige markeder
7. Kurstjeneste
8. Kurtasje
9. Ordrestatus
10. Valutarisiko
11. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler
12. Åpningstider
13. WAP
14. Stopp-loss og Skjult volum


1. Børs og ticker-koder

Nasdaq OMX Nordic - Stockholm
På Stockholmsbørsen skjer aksjehandelen via Nasdaq OMX Nordic. De instrumentene som handles er aksjer, premieobligasjoner, konvertibler, warrants og rentebærende obligasjoner. Antallet verdipapirer er noe høyere i Sverige enn i Norge. Netfonds er børsmedlem av Nasdaq OMX Nordic og tilbyr handel i aksjer og opsjoner. Vi har ikke samme mulighet til å følge opp og gi informasjon om aksjene du kjøper i Sverige. Du må som eier selv være aktiv og oppsøke informasjon om selskapene du eier aksjer i. Dette gjelder spesielt selskapsmeldinger, som angår emisjoner og utdeling av tegningsretter. Vi vil dessuten være avhengig av at våre kunder tar kontakt med oss for å benytte eventuelle tegningsretter.

A-listan
Selskaper som er notert på A-listan, skal ha minst tre års verifisert historie, d.v.s. at den nåværende virksomheten skal i hovetrekk ha blitt drevet i tre år og selskapet skal kunne presentere regnskap for disse årene.

O-listan
For notering på O-listan stilles ingen krav til historikk eller positive regnskap, men selskapet skal senest første noteringsdag ha tilstrekkelige finansielle ressurser for å ha sikret nærmeste fremtid og minst de nærmeste tolv måneder, uten ytterligere emisjoner.

Nya Marknaden
Et selskap som introduseres på Nya Marknaden, skal ha
· minst 25% av aksjene og minst 10% i allmenn eie
· minst 300 børsposteiere
· en markedsverdi på 50 Mkr SEK.

Alle verdipapirer som omsettes via Nasdaq OMX Nordic har sin egen unike tickerkode. Denne koden består av en sammensetning av bokstaver og/eller tall. For å legge inn en ordre mot Nasdaq OMX Nordic må man legge til punktum og bokstavene ST bak ticker-koden. Dersom man ønsker å gjøre en transaksjon i Nokia notert på Stockholmsbørsen, angir man da NOKI.ST i ordrevinduet.

Vi har laget en søkeside for alle aksjer vi tilbyr handel i. Denne kan brukes til å søke etter selskaper notert på alle markeder. Det kan søkes på navn, ticker-kode og selskapsbeskrivelse, dersom en slik finnes.

2. Dagsordre

 

3. Endring av ordre

Man kan endre limit, endre til markeds-ordre samt å kansellere ordren. Alt gjøres under Ordrestatus og Endre.

4. Flytting av utenlandske aksjer

Du kan flytte svenske aksjer til/fra Netfonds. Vi tar en avgift per papir for flytting både til og fra. Sjekk vår prisliste for aktuelle priser.

Dersom du skal flytte svenske aksjer til oss, skal du sende følgende e-post/brev til den megler som aksjene flyttes fra (klipp og lim):

Jeg ønsker følgende beholdning flyttet fra mitt depot hos dere til Netfonds.

Ticker::
ISIN:
Antall:


Free of payment overføres til:

SEB Stockholm
Custody account NO 01 100 076 085
Netfonds AS

Swift;
Agent: ESSESESSXXX
Client: NEFNNOKKXXX

Send melding til oppgjor@netfonds.no når dere har bedt om overføring, slik at Netfonds kan instruere SEB til å ta imot.
Ta med ditt navn, personnummer, ticker, ISIN, antall, handelsdato, oppgjørsdato, depotnr, samt navn på agentbank og bic-kode (eks. SEB Stockholm bic-kode ESSESESSXXX)

Merk at Netfonds Bank kun kan ta i mot noterte verdipapirer som kan handles via Netfonds handelsplattform, eller som skal noteres innen kort tid.

5. Handel av samme selskap i forskjellige markeder

Det er ikke mulig å selge aksjer kjøpt i et annet marked. Det er teoretisk mulig å konvertere aksjer mellom markeder, men utføres bare for veldig store poster. Det er kostnads- og tidkrevende ettersom aksjer utenfor hjemland er registrert i et eget underregister som normalt administreres av en lokal bank.

Eksempelvis vil det ikke være mulig å kjøpe Nokia aksjer i New York eller Frankfurt for så å selge disse i Stockholm, eller omvendt.

6. Kurstjeneste og sanntidskurser

Vi tilbyr 15 minutters forsinkede kurser for svenske aksjer. Ved å skrive inn ticker i feltet til venstre på sidene våre, kommer ordrebildet for aksjen frem. Du kan også søke på en aksje hvis du ikke husker nøyaktig ticker. Vi har laget en søkeside.

Det er også mulig å abonnere på sanntidskurser for svenske aksjer og warrants. Sanntidskurser på svenske aksjer og warrants finnes også i PrimeTrader dersom man har tegnet et sanntidsabonnement.

7. Kurtasje

Kurtasjesatser finner du ved å klikke her.

Merk at vi ikke opererer med valutaspread, dvs. forskjellig vekslingskurs på kjøp og salg. Vi tar oss altså ikke ekstra betalt for veksling til og fra SEK. Vi gir kundene den kursen som vi selv oppnår når vi veksler.

8. Ordrestatus

Kunden vil til enhver tid ha oversikt over ordrestatus via våre hjemmesider. På denne siden kan limit på aktive ordre endres eller ordren kan kanselleres. Dette gjøres ved å klikke på "endre" til høyre for ordren. I PrimeTrader kan ordren endres under Order Status

9. Valutarisiko

Når man kjøper aksjer notert i SEK, påtar man seg en valutarisiko i tillegg til en kursrisiko. Dersom aksjen man har kjøpt stiger i (SEK) verdi, er det likevel ikke sikkert man vil tjene (norske kroner) på et evt. salg siden SEK-kursen i mellomtiden kan ha sunket i verdi relativt til norske kroner. Og omvendt kan man faktisk tjene (norske kroner) på å selge en aksje som har sunket i (SEK) verdi, dersom SEK-kursen i mellomtiden har steget i forhold til norske kroner.

10. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler

Vi veksler netto handelsbeløp i SEK på handelsdagen. Kursen vi oppnår ved veksling, er den valutakurs som benyttes til å lage sluttsedler. I motsetning til bankene, bruker vi samme vekslingskurs for både salg og kjøp. Unntaksvis vil veksling foregå etter handelsdagens slutt. Sluttsedlene kjøres så snart denne vekslingskursen er bestemt.

11. Åpningstider

Handelen på Stockholmsbörsen skjer i:
- SAXESS, for aksjer, konvertibler, premieobligasjoner, warrants m.m.
- SOX, for privatobligasjoner
- Click, for derivater


Ordinær handelsdag
Aktier (A- och O-listan) 09:30 - 17:30
Nya Marknaden 09:45 - 17:30
Derivater 09:30 - 17:20
Børshandlende fond 09:30 - 17:30
Warrants 09:45 - 17:20
Retter og Tegningsopsjoner 10:10 - 17:30
Konverteringslån 10:00 - 17:30
Premieobligasjoner 10:00 - 15:30
SOX-obligationer 09:00 - 16:15 (09:00 - 12:00)*


* Dagen før helgedag, samt før pinseaften, midsommeraften, julaften og nyttårsaften

Åpnings- og stengningsrutiner på Stockholmsbörsen
Handelsdagen innledes og avsluttes med ett spesielt auksjon som kalles morgencall og stengningscall. For ytterligere informasjon om hvordan handelsdagen innledes og avsluttes kan du klikke her.

Sjekk åpningstider her.

12. WAP

Det er fullt mulig å handle aksjer på SAXESS over WAP tjenesten. Man angir bare tickerkoden med Stockholms børskode etterpå. Eksempelvis "NOKI.ST".

13. Stopp-loss og skult volum

Vi tilbyr nå også muligheten for å benytte de avanserte ordretypene stopp-ordre og skjult volum på ordre om kjøp/salg av svenske aksjer.

Ang. ny teknisk løsning for stopp-ordre
Som kjent vil ikke Oslo Børs lenger tilby innlegging av stopp-ordre etter overgangen til det nye handelssystemet, SAXESS. Vi vil derfor håndtere denne ordretypen lokalt. Det betyr at vi selv har satt i drift et system for å overvåke innlagte stopp-ordre. Funksjonaliteten, slik den er beskrevet nedenfor, er bevart og våre kunder kan legge inn stopp-ordre som før.

Vårt overvåkningsprogram er imidlertid avhengig av å ha kontinuerlig tilgang til ferske og korrekte kurser på verdipapirene som overvåkes. I situasjoner hvor vi av ulike utenforliggende årsaker ikke har tilgang til kursfeed, eller kursfeed inneholder feil, er vi derfor tvunget til å si i fra oss ansvaret for stopp-ordre overvåkningen. I slike tilfeller vil vi forsøke å gi beskjed så snart som mulig, via driftsmeldinger og på annet vis, om at stopp-ordrene ikke lenger blir tilfredsstillende overvåket.

Det er også verdt å merke seg at overvåkningssystemet vårt ikke er like raskt som det gamle, som lå lokalt på Oslo Børs. Våre tester viser at det tar i gjennomsnitt 5 sekunder fra trigger er oppnådd til ordren vil ligge på Oslo Børs. Vi kan likevel ikke garantere dette på noen måte -- det avhenger som nevnt av at kursfeeden vi får er rask og problemfri.

Om stopp-ordre
En stopp-ordre er en ordretype som har til hensikt å forhindre store kurstap. Det mest brukte er stopp-ordre ved salg (stop-loss). Det første man må ta stilling til, er hvor stort tap man kan tåle før man må selge. Da kan man fastsette en triggerpris og en limitpris. Triggerpris er den grensen man setter når ordren skal aktiveres og må ikke forveksles med limit. Ordren er ikke aktiv og heller ikke synlig i markedet før den aktuelle aksjen omsettes for en kurs tilsvarende eller lavere enn triggerpris. Når dette skjer, vil ordren aktiveres automatisk og bli en helt vanlig ordre med den limit som er satt. Det vanlige er da at limit er lavere enn triggerpris siden formålet med denne ordretypen er å få solgt aksjene før de taper seg enda mer i verdi. Hvis differansen mellom triggerpris og limit er for liten, kan man risikere at aksjene ikke blir solgt.

Triggerpris er det kursnivået som utløser ordren, limit er laveste kurs aksjen kan bli solgt for/høyeste kurs aksjen kan bli kjøpt for. Ordren kan ha gyldighet i inntil 14 dager.

Det er også mulig å bruke stopp-ordre ved kjøp hvor hensikten er å hindre tap dersom man er short i et papir. Ordren aktiveres i det øyeblikk siste omsetningskurs er høyere eller lik triggerpris.

Eksempel: Per Hansen eier en børspost i Nokia og ønsker å selge sin post dersom kursen faller med 10 prosent i løpet av de tre neste dagene. Per kjøpte aksjene for 121 og ønsker at aksjene skal selges dersom kursen faller under 110 kroner. Han er da villig til å selge sin børspost for 108. Ordren vil se ut som følger:

Ordreskjema for bruker Investor

 


Selg NOKI.ST på Oslo Børs

 


 


Salgsordre

Selg antall

Ordretype

Marked
Limit
Stopp-ordre

Limit

Triggerpris

Skjul antall

Gyldig t.o.m.

 

Salgsramme

Din beholdning i NOKI

1000

Aktive salgsordre

0

Tilgjengelige aksjer

1000

 

OBS: Hvis du ønsker å legge inn en stopp-ordre, må du kontrollere at du ikke har lagt inn andre salgsordre på de samme papirene. Den gamle ordren må da kanselleres først, og kanselleringen må ha blitt akseptert av megler før du kan legge inn en ny ordre. Samlet antall aksjer i dine salgsordre skal m.a.o. ikke overstige antall aksjer i din beholdning. Vi har satt en nedre grense på stopp-ordrer til å ha en verdi på NOK 100.000.

En annen situasjon våre kunder må være klar over, er muligheten for at et meglerhus kan gjøre en feil i et papir som igjen utløser din stopp-ordre. Det har da skjedd et betydelig kursfall i papiret. Oslo Børs har ingen myndighet til å kansellere slike handler og det må derfor oppnås enighet mellom de involverte meglerhusene om at handelen/-ene slettes. I det slike tilfeller oppstår vil stopp-ordre automatisk bli trigget i markedet og mest sannsynlig gjennomført. Dette er en stor svakhet ved denne ordreformen, og det er ingen garanti for at feilen kan bli rettet opp. Vi ber deg være oppmerksom på denne risikoen når du registrerer stopp-ordre.

Om skjult volum

Skjult volum er en ordrespesifikasjon som kan benyttes ved innleggelse av store ordre. Store volum som er synlige for de andre aktørene i markedet kan drive kursen i papiret fra deg. Ved mindre ordre er skjult volum ikke hensiktsmessig.

Dersom du vil legge inn ordre med skjult volum, går du til ordreskjemaet og trykker på ”avansert ordreskjema”. Du vil da få opp en ny side der du angir hvor mange aksjer du vil selge, limit og hvor mange aksjer du ønsker skal holdes skjult for de andre aktørene i markedet.

Ordre med skjult volum kan kun legges inn i børsens åpningstid og kan kun være gyldig én dag. Ordrens totalverdi må være over NOK 300 000,- og skjult volum kan ikke være større enn seks ganger åpent volum.

Det samme avanserte ordreskjemaet gir deg også mulighet til å spesifisere stop-ordre. Stopp-ordre kan også ha skjult ordrevolum.

I handelssystemet til Oslo Børs, vil ordren bli lagt inn på vanlig måte med det antall aksjer som skal være synlig. Hvis ordren totalt lyder på kjøp av 50.000 aksjer og 40.000 aksjer skal være skjult, vil først 10.000 aksjer bli lagt inn i ordreboken på limit. Når disse aksjene blir kjøpt, vil nye 10.000 aksjer bli lagt inn på limit. Det er imidlertid viktig å være klar over at hver gang et nytt antall aksjer blir lagt inn i ordreboken, vil systemet behandle dette som en ny ordre med prioritering etter eventuelle andre aktører som har lagt inn ordre på samme limit i mellomtiden.