Hjelp aksjehandel i Norge

Velg:1. Jeg har VPS-konto hos et annet meglerforetak, hva gjør jeg?
2. Kan jeg handle aksjer gjennom Netfonds selv om jeg er bosatt i utlandet?
3. Vi er en vennegjeng som ønsker å spare i aksjer, hva gjør vi?
4. Hvor mye koster det å handle aksjer gjennom Netfonds AS?
5. Hvordan gir man kjøps- eller salgsordre?
6. Hva skjer etter at ordren er lagt inn på ordreskjemaet?
7. Hvordan foregår handelsdagen på Oslo Børs?
8. Hvordan skjer en handel på Oslo Børs?
9. Hva er en børspost?
10. Hvordan endres/kanselleres en ordre?
11. Hvordan foregår oppgjøret av handelen ?
12. Tilbyr Netfonds rådgivning?
13. Kan vi handle opsjoner og unoterte aksjer gjennom Netfonds AS?
14. Hva gjør jeg med tegningsretter og tegning av nye aksjer ?
15. Stopp-ordre
16. GTC-ordre (Good 'til Cancelled)
17. Skjult volum
18. Er shortsalg tillatt?
19. Børskoder og meglerforetak
20. WAP
21. USA
22. Frankfurt
23. Hva er kursmanipulering
24. Nettverksproblemer
25. Autoporteføljen
26. Telefonordre
27. Oddlot-ordre
28. Beholdningsoversikt og VPS-oversikt
29. Mini-leksikon
30. Åpningstider Oslo Børs
31. Fungerer Netfonds sine Internett sider i alle nettlesere?
32. Hvordan aktivere cookies i nettleseren?
33. Nytt passord
34. Glemme lagret passord1. Jeg har VPS-konto hos et annet meglerforetak, hva gjør jeg?

Ønsker du å selge aksjer som befinner seg på en annen konto enn den hvor Netfonds er kontofører, må du melde flytting av aksjebeholdningen. En flytting innebærer at hele eller deler av beholdningen av aksjer og grunnfondsbevis overføres til den nye kontoen hos Netfonds. Verdipapirer som kjøpes gjennom Netfonds registreres på VPS-konto hvor Netfonds er kontofører. Fullmakter for flytting finnes på Netfonds' nettsider. Flytteskjemaet fylles ut og faxes til oss på faxnummer 23 15 86 01. Du må selv forhøre deg med din gamle kontofører om registrering av flytting medfører et gebyr.

Flytting av aksjer fra Netfonds medfører gebyr i hht prislisten.

2. Kan jeg handle aksjer gjennom Netfonds selv om jeg er bosatt i utlandet?

Netfonds tilbyr sine tjenester til personer og foretak med bankkonto i en norsk bank. Ved registrering må nåværende bostedsadresse oppgis. Det samme gjelder for utenlandske statsborgere.

3. Vi er en vennegjeng som ønsker å spare i aksjer, hva gjør vi?

En aksjespareklubb er en gruppe privatpersoner som går sammen om å forvalte medlemmenes sparekapital ved å investere i aksjemarkedet. Klubbens medlemmer opptrer utad som én investor, både overfor megler og som aksjeeier i selskapet. For å registrere seg som aksjespareklubb må man registrere seg med organisasjonsnummer.

4. Hvor mye koster det å handle aksjer gjennom Netfonds?

Les mer om våre ulike kontotyper per i dag. Her finner du våre gjeldende priser.

5. Hvordan gir man kjøps- eller salgsordre?

Når man har bestemt seg for hvilke aksje man skal kjøpe gir man megleren en kjøpsordre (eventuelt salgsordre). Dette gjøres ved at man er registrert som kunde hos Netfonds og at man benytter ordreskjemaet som finnes på våre hjemmesider. I kjøpsordren angir man betingelsene for kjøpet, dvs antall aksjer, hvilket selskap, pris og hvor lenge ordren skal være gyldig. Etter at man har kalkulert ordren må informasjonen bekreftes. Ordren er først gitt i det ordren bekreftes av kunde. Det er derfor viktig at kunden kontrollerer at opplysningene som er gitt stemmer overens med det som er oppgitt i ordreskjemaet. Ved innlegging av ordre som avviker fra hele børsposter vil ordren splittes i to. En ordre i hele børsposter, og en odd-lot ordre som vil bli omsatt etter særskilte vilkår. (se pkt. 27 for mer om odd-lot.)

For å angi prisen man vil betale for aksjene, finnes det to alternativer: Limit og markedsordre. En limit ordre innebærer at man angir den høyeste prisen man er villig til å betale for aksjen. Hvis denne prisen ikke oppnås, skal aksjene ikke kjøpes. Ved markedsordre overlater man til megleren å vurdere markedet. I prinsippet skal da ordren utføres uansett pris. Netfonds anbefaler sine kunder å benytte limit-ordre ved handel i verdipapirer med liten omsetning. Kunden unngår da risikoen for at aksjene kjøpes til en kurs som er høyere enn det man hadde tenkt seg.

Ordre som registreres i handelssystemet må registreres i henhold til de avrundingsreglene som er fastsatt av Oslo Børs. Tabellen nedenfor angir intervallene for ulike kursnivå for egenkapitalinstrumentene. Ordre som legges inn eller endres til en kurs i strid med avrundingsreglene vil bli rundet ned for kjøpsordre og opp for salgsordre.

Kursnivå
Avrundningsnivå
0 - 9,99
0,01
10 - 49,90
0,10
50-149,75
0,25
150 - 999,50
0,50
over 1000
1,00

Det belastes ikke kurtasje på rest-ordre. Rest-ordre er det gjenstående antall aksjer som ønskes kjøpt eller solgt på ordre med gyldighet utover inneværende børsdag. En rest-ordre kan også være gjenstående antall aksjer som ikke utgjør en hel børspost. Det vil ikke belastes kurtasje på odd-lot som legges inn sammen med hovedposten (dvs. aksjene legges inn i en ordre). Ordre som legges inn på nytt etter utgått gyldighet regnes som en ny ordre og belastes med kurtasje ved gjennomført handel.

6. Hva skjer etter at ordren er lagt inn på ordreskjemaet?

Ordren sendes direkte fra ordreskjema og til meglerens tradingssystem. Megler godkjenner ordren og den routes inn i børsens handelssystem. Når kjøps- og salgsordre overlapper hverandre, vil det bli gjennomført en handel. Denne transaksjonen går tilbake til vårt datasystem hvor automatisk matching skjer mot ordrenummer. Ordrestatus blir oppdatert og foreløpig e-post blir sendt kunden. Alt dette kan skje i løpet av 10 sekunder. Hvis det ikke er mulig å utføre ordren med en gang, ligger den i handelssystemet til markedet endres eller ordre med høyere tidsprioritet er utført. Ordrene er her prioritert etter kurs og tid i perioden kontinuerlig omsetning. Et unntak fra denne regelen er mulighet for intern prioritet ved matching av ordre. Dette er nærmere forklart under punkt 8.

Megler er i henhold til Lov om verdipapirbørs forhindret fra å registrere ordre hvor kursen avviker fra den aktuelle markedsverdien.

7. Hvordan foregår handelsdagen på Oslo Børs?

Handel på Oslo Børs skjer på alle hverdager mellom kl. 09:00 og 17:30. Handelsdagen er delt opp på følgende måte:

08:15-09:00: Perioden før-børs.
Alle ordre legges inn på børs, ingen automatisk slutning. Fra klokken 08.45 vises innlagte ordre, men kun akkumulert volum for hvert enkelt kursnivå til og med foreløpig likevektskurs.

09:00-09:10: Åpningsauksjon.
Handelsperioden åpnes med en Open Call Auction. Auksjonen foregår ved at ordre med kurs lik eller bedre enn beregnet likevektskurs sluttes. Likevektskurs er den kurs hvor den største nominelle verdien av et instrument kan sluttes.

09:00-16:20: Kontinuerlig omsetning.
Etter at det enkelte instrument har åpnet fortsetter handledagen med kontinuerlig omsetning.

16:20-16:25:30: Sluttauksjon.
Klokken 16:20 stenges all handel av warranter og tegningsretter på Oslo Børs. For aksjer og grunnfondsbevis avsluttes handelsdagen med en sluttauksjon. Det er ikke kontinuerlig omsetning etter klokken 16:20. Frem til 16:25:00 er det ingen slutninger, men ordre kan registreres, endres og slettes. Ordreboken viser akkumulert volum per prisnivå som før åpningsauksjonen. Frem til auksjonen i det enkelte instrument, er det mulig å legge inn, endre og slette ordre. 16:25:00 - 16:25:30 går aksjene til slutning i en tilfeldig rekkefølge . De samme regler som ved åpningsauksjonen gjelder også her, også rekkefølgen på auksjonene.

8. Hvordan skjer en handel på Oslo Børs?

Ordre som blir registrert blir prioritert etter kurs og tidspunkt i perioden kontinuerlig omsetning. Når en kjøpsordre registreres med høyere eller lik limit som beste salgs-ordre blir den automatisk matchet mot salgsordrene etter prioritet helt til ordren er fylt eller det ikke er salgsordre igjen på dette nivå. Omsetningskursen blir da lik de eksisterende ordre i systemet. Eks. 3 salgsordre i systemet i DnB på hhv 1.000 på kr 30,80, 1.000 på kr 30,90 og 1.000 på 31,00. En kjøpsordre av 2.500 aksjer til kurs 30,90 som limit vil resultere i følgende match: 1.000 aksjer på kurs 30,80 og 1.000 til 30,90 dvs 2.000 til gjennomsnitt 30,85.

Det vil da stå igjen rest kjøper på 500 aksjer til kurs 30,90 og selger 1.000 aksjer til kurs 31,00.

Det er et unntak fra regelen om prioritet etter tidspunkt for ordreinnleggelse; meglerhusene kan prioritere egne ordre fremfor ordrene fra andre meglerhus. Eksempelvis: en kunde hos Netfonds ligger på beste kurs på selgersiden med 10.000 aksjer, men bak en ordre fra et annet meglerhus (samme kurs) basert på tidspunkt for ordreinnleggelse. En annen kunde hos Netfonds ønsker å kjøpe 20.000 aksjer på beste selgerkurs. Resultatet blir da at denne kjøperen fra Netfonds kjøper 10.000 aksjer av den andre kunden hos Netfonds, og 10.000 aksjer av det andre meglerhusets ordre.

9. Hva er en børspost? (NB: Børsposter gjelder ikke lengre)

Omsetninger på hovedtavlen i Oslo Børs’ handelssystem foregår i hele børsposter. Hvor mange aksjer som inngår i en børspost bestemmes av Oslo Børs og varierer fra selskap til selskap. Oslo Børs endrer børspostene kvartalsvis og gir melding om dette via børsmeldingene. Børspostens størrelse er angitt på Netfonds' nettsider. Et utgangspunkt ved fastsettelsen av antall aksjer som skal inngå i en børspost, er at for aksjer notert på hovedlisten tilsvarer en børspost ca 10.000 kr og for aksjer notert på SMB-listen tilsvarer en børspost ca 5000 kr.

 

10. Hvordan endres/kanselleres en ordre?

En ordre kan kanselleres eller endres så lenge den ikke er utført, dette gjelder også delvis utførte ordre. For å endre/kansellere en ordre, går man inn på 'Ordrestatus' via 'Handel' og deretter til høyre for den aktuelle ordren hvor det står 'endre'. Husk å klikke av for hva slags endring som skal gjøres samt å bekrefte endringen.

11. Hvordan foregår oppgjøret av handelen ?

For Netfonds Pluss og Netfonds Trader kunder:  Kontantkontoen blir godskrevet eventuelle salg og belastet eventuelle kjøp samme dag som handelen er utført. Penger på Kontantkonto er regnet som bankinnskudd og sikret opp til NOK 2 millioner pr kunde gjennom Bankenes Sikringsfond. Ved flere transaksjoner samme dag, blir nettobeløpet belastet/godskrevet. Når det gjelder kjøp så kan man ikke få lagt inn kjøp utover det som er på kontantkontoen, hvis man da ikke er Netfonds Trader eller Netfonds Forvalter. Mer om de forskjellige kontotyper finnes her. For å overføre penger til/fra handelskonto og den ordinære bankkonto, registreres et betalingsoppdrag. Denne siden finnes ved under menyen til 'For kunder'.

For autogirokunder: Ihht våre vilkår og ny finansavtalelov belaster vi kundens konto dagen før oppgjørsdato, slik at Netfonds har oppgjøret for handelen på oppgjørsdato. Ved salg blir pengene utbetalt på oppgjørsdag og vises normalt på kundens konto dagen etter med rentedato lik oppgjørsdag.
Ved flere transaksjoner med oppgjør samme dag, blir nettobeløpet belastet/godskrevet etter ovenstående praksis.

12. Tilbyr Netfonds rådgivning?

Netfonds tilbyr pt. ingen rådgivningstjenester til sine kunder.

13. Kan vi handle opsjoner og unoterte aksjer gjennom Netfonds AS?

Ja, vi tilbyr handel i unoterte aksjer og opsjoner.

Unoterte aksjer: Ordre legges inn på samme måte som for andre aksjer, men med et vedlegg til tickerkoden .OTC, eksempelvis BUDS.OTC All handel foregår imidlertid telefonisk etter at ordren er mottatt på meglerbordet. Unoterte aksjer som er med i A-listen er merket med en stjerne på kurssiden. Les mer om vilkårene for å være på A-listen her. Kostnadene ved handel i unoterte papirer finnes i prislisten.

Opsjonshandel tilbys både i Norge og Sverige. Vi har en egen side med mer informasjon her.

14. Hva gjør jeg med tegningsretter og tegning av nye aksjer?

Emisjoner foregår normalt ved at eksisterende aksjonærer får tildelt tegningsretter og tilsendt tegningsblankett. Tegningsrettene kan normalt selges eller suppleres ved kjøp av flere for å kunne tegne ønsket antall nye aksjer. Alle som skal delta i en aksjeutvidelse må sende inn tegningsblankett til det eller de meglerforetak som er tegningssted (oppgitt på tegningsblankett). Denne bør sendes pr. telefaks dersom det er kort tid til tegningsfrist. Det vil også ligge informasjon om emisjonen under børsmeldinger for det enkelte selskap. Det vil være forskjellige betingelser for de ulike emisjoner.

Hvis du ikke har mottatt prospekt med tegningsblankett vennligst henvend deg til tegningsstedet for å få tilsendt blanketten. Oslo Børs nettsider har oversikt over prospekter med angivelse av tegningssted, tlf.nr osv.

Oslo Børs prospektoversikt.

OBS ! Det kan være kort tegningsfrist som utløper samme dag som siste omsetning av tegningsrettene! Dersom tegningsrettene ikke selges eller benyttes innen tegningsfristen, så vil disse tegningsrettene være verdiløse og vil etter hvert bli slettet automatisk av Verdipapirsentralen.

15. Stopp-ordre

Ang. ny teknisk løsning for stopp-ordre
Som kjent vil ikke Oslo Børs lenger tilby innlegging av stopp-ordre etter overgangen til det nye handelssystemet, SAXESS. Vi vil derfor håndtere denne ordretypen lokalt. Det betyr at vi selv har satt i drift et system for å overvåke innlagte stopp-ordre. Funksjonaliteten, slik den er beskrevet nedenfor, er bevart og våre kunder kan legge inn stopp-ordre som før.

Vårt overvåkningsprogram er imidlertid avhengig av å ha kontinuerlig tilgang til ferske og korrekte kurser på verdipapirene som overvåkes. I situasjoner hvor vi av ulike utenforliggende årsaker ikke har tilgang til kursfeed, eller kursfeed inneholder feil, er vi derfor tvunget til å si i fra oss ansvaret for stopp-ordre overvåkningen. I slike tilfeller vil vi forsøke å gi beskjed via driftsmeldinger eller på annet vis, om at stopp-ordrene ikke lenger blir tilfredsstillende overvåket.

Det er også verdt å merke seg at overvåkningssystemet vårt ikke er like raskt som det gamle, som lå lokalt på Oslo Børs. Våre tester viser at det tar i gjennomsnitt 5 sekunder fra trigger er oppnådd til ordren vil ligge på Oslo Børs. Vi kan likevel ikke garantere dette på noen måte - det avhenger som nevnt av at kursfeeden vi får er rask og problemfri.

Om stopp-ordre
En stopp-ordre er en ordretype som har til hensikt å forhindre store kurstap. Det mest brukte er stopp-ordre ved salg (stop-loss). Det første man må ta stilling til, er hvor stort tap man kan tåle før man må selge. Da kan man fastsette en triggerpris og en limitpris. Triggerpris er den grensen man setter når ordren skal aktiveres og må ikke forveksles med limit. Ordren er ikke aktiv og heller ikke synlig i markedet før den aktuelle aksjen omsettes for en kurs tilsvarende eller lavere enn triggerpris.En stopp ordre aktiveres kun ved omsetning merket "AUTO" i børsens system. Når dette skjer, vil ordren aktiveres automatisk og bli en helt vanlig ordre med den limit som er satt. Det vanlige er da at limit er lavere enn triggerpris siden formålet med denne ordretypen er å få solgt aksjene før de taper seg enda mer i verdi. Hvis differansen mellom triggerpris og limit er for liten, kan man risikere at aksjene ikke blir solgt.

Triggerpris er det kursnivået som utløser ordren og limit er laveste kurs aksjen kan bli solgt for/høyeste kurs aksjen kan bli kjøpt for. Ordren kan ha gyldighet i inntil 14 dager.

Det er også mulig å bruke stopp-ordre ved kjøp, hvor hensikten er å hindre tap dersom man er short i et papir. Ordren aktiveres i det øyeblikk siste omsetningskurs er høyere eller lik triggerpris.

Eksempel: Per Hansen eier en børspost i Crew Development og ønsker å selge sin post dersom kursen faller med 10 prosent i løpet av de tre neste dagene. Per kjøpte aksjene for 7,80 og ønsker at aksjene skal selges dersom kursen faller under 7,05 kroner. Han er da villig til å selge sin børspost for 6,90. Ordren vil se ut som følger:

Ordreskjema for bruker Investor

 


Selg CRU på Oslo Børs

 


 


Salgsordre

Selg antall

Ordretype

Marked
Limit
Stopp-ordre

Limit

Triggerpris

Skjul antall

Gyldig t.o.m.

Ordretype: Stopp-ordre må markeres.

Salgsramme

Din beholdning i CRU

1000

Aktive salgsordre

0

Tilgjengelige aksjer

1000

 

OBS: Hvis du ønsker å legge inn en stopp-ordre, må du kontrollere at du ikke har lagt inn andre salgsordre på de samme papirene. Den gamle ordren må da kanselleres først, og kanselleringen må ha blitt akseptert av megler før du kan legge inn en ny ordre. Samlet antall aksjer i dine salgsordre skal m.a.o. ikke overstige antall aksjer i din beholdning.

En annen situasjon våre kunder må være klar over, er muligheten for at et meglerhus kan gjøre en feil i et papir som igjen utløser din stopp-ordre. Det har da skjedd et betydelig kursfall i papiret. Det er ingen automatikk i at slike handler kanselleres og det må derfor oppnås enighet mellom de involverte meglerhusene om at handelen/-ene slettes. I det slike tilfeller oppstår vil stopp-ordre automatisk bli trigget i markedet og mest sannsynlig gjennomført. Dette er en stor svakhet ved denne ordreformen, og det er ingen garanti for at feilen kan bli rettet opp. Vi ber deg være oppmerksom på denne risikoen når du registrerer stopp-ordre.For å forsøke å unngå at dette skjer, vil en stopp ordre aktiveres kun ved omsetning merket "AUTO" i børsens system.

16. GTC-ordre (Good 'til Cancelled)

GTC (Good 'til Cancelled), eller "gyldig til kansellert", er ordre uten "utløpsdato", dvs. stående ordre om kjøp eller salg til angitt limit. Hensikten er å få omsatt ordren så snart kursen når limit, uansett hvor lang tid dette måtte ta. Når slike ordre lages, er det viktig å være klar over at kursen kan nå angitt limit, uten forutsatt kursbevegelse, men i stedet som følge av en selskapshendelse ("corporate action"). Dette kan være splitt/spleis eller andre former for hendelser som direkte påvirker markedskursen. Ordretypen tilbys ikke hos Netfonds.

17. Skjult volum

Skjult volum er en ordrespesifikasjon som kan benyttes ved innleggelse av store ordre. Store volum som er synlige for de andre aktørene i markedet kan drive kursen i papiret fra deg. Ved mindre ordre er skjult volum ikke hensiktsmessig.

Dersom du vil legge inn ordre med skjult volum, går du til ordreskjemaet og trykker på ”avansert ordreskjema”. Du vil da få opp en ny side der du angir hvor mange aksjer du vil selge, limit og hvor mange aksjer du ønsker skal holdes skjult for de andre aktørene i markedet.

Ordre med skjult volum kan kun legges inn i børsens åpningstid og kan kun være gyldig én dag. Ordrens totalverdi må være over NOK 100 000,- og skjult volum kan ikke være større enn seks ganger åpent volum.

Det samme avanserte ordreskjemaet gir deg også mulighet til å spesifisere stop-ordre. Stop-ordre kan også ha skjult ordrevolum.

I handelssystemet til Oslo Børs, vil ordren bli lagt inn på vanlig måte med det antall aksjer som skal være synlig. Hvis ordren totalt lyder på kjøp av 50.000 aksjer og 40.000 aksjer skal være skjult, vil først 10.000 aksjer bli lagt inn i ordreboken på limit. Når disse aksjene blir kjøpt, vil nye 10.000 aksjer bli lagt inn på limit. Det er imidlertid viktig å være klar over at hver gang et nytt antall aksjer blir lagt inn i ordreboken, vil systemet behandle dette som en ny ordre med prioritering etter eventuelle andre aktører som har lagt inn ordre på samme limit i mellomtiden.

18. Er shortsalg tillatt?

Shortsalg er salg av finansielle instrumenter som oppdragsgiver på det gitte tidspunkt ikke eier. Shortsalg er tillatt i henhold til norsk lov på helt spesielle og strenge betingelser.

Betingelsene for shortsalg er følgende:

1. Det må være inngått en låneavtale med noen som eier aksjer i det aktuelle papiret på forhånd.

2. Aksjene må gjennom denne avtalen være tilgjengelige for levering på oppgjørsdag.

3. Megler må være informert om at en slik avtale er inngått og at det skal gjennomføres et shortsalg.

§ 8-7 (Formidling av salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier) i verdipapirhandelloven regulerer dette. Denne paragrafen sier følgende; ”Verdipapirforetak kan bare formidle salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumenter og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.”

Netfonds tilbyr shorting av aksjer. Du kan lese mer om betingelsene og hvordan du oppretter avtale om shorting på denne siden.

19.Børskoder for meglerforetak

Dette er forkortelser for meglerforetakene som opererer på Oslo Børs. Oversikt over hvem disse er funner du her.

20. WAP

Informasjon om våre waptjenester finner du her.

21. USA

Informasjon om handel på USA finner du her.

22. Frankfurt

Netfonds tilbyr p.t ikke handel på børsen i Frankfurt. Mer informasjon finner du her.

23. Hva er kursmanipulering?

Loven om verdipapirhandel §2-6. Forbud mot kursmanipulering :
" Ingen må søke uredelig å påvirke kursen på et finansielt instrument som er notert på norsk børs.
Som uredelig påvirkning regnes for eksempel å spre uriktige eller villedende opplysninger, eller inngå fiktive avtaler med det formål å :
1. få noen til å tegne, kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller rettigheter til finansielle instrumenter, eller avstå fra dette,
2. påvirke tegningskurs, eller
3. påvirke bytteforholdet ved sammenslåing eller deling av selskaper. "

Et konkret eksempel på kursmanipulering er dersom man legger inn en kjøpsordre og en salgsordre på samme kurs. Formålene kan være forskjellige. Ofte brukt til å skape en høyere kurs.

Netfonds har tatt konsekvensene av dette, og loggfører alle handler over kunder som står på både kjøper og selgersiden i det samme verdipapiret. Ved mistanke om kursmanipulering, rapporteres hendelsen umiddelbart til Kredittilsynet.
Det er verdt å merke seg at det er kunden selv som står ansvarlig i slike tilfeller.

Vi anbefaler de av våre kunder som ikke har lest Lov om verdipapirhandel å tilegne seg denne. Loven kan hentes på www.ose.no.

24. Nettverksproblemer

Mange erfarer at det av og til kan være vanskelig å komme inn på nettsidene våre. En mulig grunn til dette kan være stor trafikk på nettet mellom internettleverandøren til kunden og vår internettleverandør. Har man samtidig en lav overføringshastighet, for eksempel analogt modem, er det ikke sikkert det er så lurt å surfe på for mange sider samtidig. Man kan sjekke hvor trafikken stopper opp ved å bruke denne kommandoen i DOS-ledetekst :

tracert www.netfonds.no

alternativt fra et terminalvindu under Unix:

traceroute www.netfonds.no

hvor www.netfonds.no kan byttes ut med .netfonds.no dersom det stopper på en bestemt side hos oss. Maskin-navnet vil gå fram av innholdet i adresse-feltet (Location) i nettleseren.

Resultatet av kommandoen kan sendes i en epost til drift@netfonds.no. Husk å oppgi brukernavnet ditt.

25. Autoporteføljen

Hvorfor negativ beholdning?
Negative beholdninger i autoporteføljen vil nå vises uten at du behøver gjøre noe aktivt for å få dem fram. Negative autoporteføljebeholdninger kan skyldes at aksjene du har solgt ble overført fra en annen megler, eller at de oppstod som et resultat av en emisjon eller aksjer som er kjøpt hos andre meglere og overført til Netfonds.

I menyen kan man selv redigere dette ved å fjerne transaksjoner, eller å legge inn kjøp- og salgstransaksjoner.

Påvirkes VPS beholdningen av "kjøp" eller "salg" i autoporteføljen?
VPS-beholdningen din er upåvirket av hva som til enhver tid måtte vises i autoporteføljen. "Kjøp" og "Salg" som legges inn i autoporteføljen av oss eller av kunden er ikke reelle handler som blir utført på børs, men avspeilinger av slike handelstransaksjoner. For å handle aksjer må man gå til handlesiden. Det er kun på denne siden man kan utføre reelle handler.

Trenger jeg oppdatere autoporteføljen selv?
Autoporteføljen oppdateres automatisk av Netfonds dersom du har utført en reell handel. Denne porteføljen har til hensikt å vise avkastningen på dine investeringer.

Men du står fritt til å redigere porteføljen slik du selv ønsker den.

Splitt
Ved splitt/spleis legges det automatisk inn splitt-transaksjoner i de berørte autoporteføljene. Disse transaksjonene justerer antall og pris på foregående transaksjoner slik at beregning av avkastning blir riktig.

Autoportefølje og skattehjelp
Netfonds kan lage et utkast til "Oppgave over realisasjon av aksjer mv. 2000" som er vedlegg RF-1061 til selvangivelsen. Utkastet er basert på handelsopplysningene som ligger i autoporteføljen.

Forutsetningen for at vedlegget blir riktig, er at data som er lagt inn i autoporteføljen stemmer med faktiske handler foretatt hos oss og andre meglere. Siden autoporteføljen ikke er korrigert for såkalte corporate actions, må disse legges inn manuelt av den enkelte kunde.

Holder du porteføljen oppdatert til enhver tid, er dette til stor hjelp når bilag RF1061 til selvangivelsen skal fylles ut.
Les mer om dette på våre skattehjelp sider.

26. Telefonordre

Netfonds tilbyr muligheten for å registrere ordre via telefon dersom du ikke har tilgang til PC og internett pga reise, PC-problemer eller lignende. Dette er ment som en unntaksløsning ettersom du ikke kan få oppdatering om utvikling i markedet eller om utførelse via ordrestatus og e-post.

Kurtasje-satsen for dette finner du i prislisten.

27. Oddlot-ordre (NB: Gjelder ikke lengre).

Ordre som er på mindre enn én børspost kalles oddlot-ordre. Hvert papir har sin ordrebok. Odd-lot ordre er alltid matchet til sist omsatt pris. Netfonds anbefaler derfor sine kunder sterkt å kun handle i hele børsposter.

Dersom du allerede sitter på en oddlot-post, så tar Netfonds imot salgsordre av disse. For å gjøre det mulig å omsette disse, så tar Netfonds kun imot oddlot-ordre til markedspris. Det er altså ikke mulig å legge inn limit på oddlot-ordre.

Netfonds tar også imot kjøpsordre av oddlots. Dersom du f. eks. har 12 aksjer i Norsk Hydro(der børsposten er 20), så kan det være lettere å først kjøpe 8 aksjer for å få en hel børspost, og så selge ut 20 aksjer på vanlig måte. Også for kjøpsordre av oddlot-poster, gjelder regelen om at ordren må legges inn som markedsordre.

Gyldighetsperiode
Siden det kan ta lang tid å få omsatt oddlot-poster, så gis oddlot-ordre en "evig" gyldighet; her definert som 1. januar 2029. Selv om ordren omsettes over flere dager (og det dermed blir lagd flere sluttsedler), så vil det selvfølgelig bare komme én kurtasje på hele ordren.

Sammenslåing av ordre
Dersom Netfonds får nok oddlot-ordre i et papir til at det utgjør en hel børspost, så utfører Netfonds denne handelen på hovedtavlen som en markedsordre, og fordeler så denne handelen på de respektive oddlot-ordrene.


Endring av oddlot-ordre

Man kan kansellere oddlot-ordre som er lagt inn, men man kan ikke endre oddlot-ordre på annen måte.

Ujevne ordre
Dersom du legger inn ordre på mer enn én børspost, men der antallet ikke utgjør et jevnt antall børsposter, blir ordren splittet opp i to ordre. Hoveddelen går til hovedtavlen som normalt, mens oddlot-delen blir behandlet som beskrevet ovenfor, men kun etter at hoveddelen er blitt omsatt på børsen. Dersom hoveddelen ikke blir omsatt, vil altså ikke oddlot-delen bli behandlet.

Det vil kun tilløpe én kurtasje for begge disse ordrene.

28. Beholdningsoversikt og VPS-oversikt

Beholdningsoversikt
Beholdningsoversikten finnes i menyen under 'For kunder' og viser hvilke verdipapirer du har tilgjengelig for salg. Det som er med i beregningen her er hvilke papirer som står på din VPS-konto hos Netfonds, samt handler som er utført i løpet av dagen. Dersom du f. eks. legger inn en ordre på kjøp i et papir, og dette kjøpet gjennomføres, vil du se dette i denne oversikten med én gang. Du vil fortsatt kunne se denne handelen på ordrestatusen. Ved innleggelse av salgsordre, vil beholdningen reduseres umiddelbart selv om handelen ikke er utført. Årsaken til dette er at man ikke skal legge inn flere salgsordre på de samme aksjene.
Beholdningsoversikten gir deg en enkel, kortfattet oversikt over hvilke aksjer du har.

VPS-oversikt
VPS-oversikten viser hvilke verdipapirer som er på din VPS-konto hos Netfonds. Netfonds har åpnet for at alle våre kunder kan få tilgang til VPS Investortjeneste. Les mer om dette her.

29. Mini-leksikon
 • A-og-B-aksjer:
  A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjene er ikke stemmeberettigede. De fleste selskaper har bare en aksjeklasse.
 • Aksjekapital:
  Den delen av selskapets egenkapital som er skaffet til veie ved utstedelse av aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi. AMS: Aksjesparing med skattefradrag. Gjelder både ved kjøp av enkelt aksjer og aksjefondsandeler.
 • Avkastning:
  Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.
 • Betaverdi:
  Et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til markedet. Verdier større enn 1 indikerer at aksjens svingninger er større enn markedets, og beta mindre enn 1 indikerer mindre svingninger enn markedets.
 • Børspost:
  Et gitt antall aksjer til en verdi av cirka NOK 10.000 (for selskaper på SMB-listen ca. NOK 5.000). Oslo Børs fastsetter børspostens størrelse etter en løpende vurdering. Transaksjoner i Børsens handlesystem gjøres normalt i hele børsposter. Netfonds utfører ikke kjøp i odd-lot uten særskillt grunn. Informasjon om antall aksjer som inngår i en børspost i de respektive verdipapirene finnes på Netfonds' hjemmesider.

 • Emisjon:
  Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer. (se også tegningsrett)
 • Kurtasje:
  Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer. Kurtasjen beregnes per gjennomført handel per verdipapir.
 • Likviditet:
  Mål på hvor hyppig en aksje omsettes (omsetningshastighet). En likvid aksje - med høy omsetningshastighet- er normalt lettere å få omsatt enn en illikvid aksje.
 • Limit:
  Grense for det høyeste du er villig til å betale for en aksje eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre til megler.
 • Markedsverdi:
  Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.
 • Megler:
  Mellommann. På børsen og i børsens handlesystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.
 • Price/Earnings-ratio(P/E):
  Angir forholdet mellom en aksjes børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.
 • Shortsalg:
  Shortsalg er salg av finansielle instrumenter som oppdragsgiver på det gitte tidspunkt ikke eier. Shortsalg er tillatt i henhold til norsk lov på helt spesielle og strenge betingelser.
 • Splitt:
  En oppdeling slik at en "gammel" aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt medfører at en aksjes kroneverdi synker og aksjen blir lettere omsettelig.
 • Spread:
  Differansen mellom kjøper- og selgerkurs.
 • Tegningsrett:
  Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. I tegningsperioden er tegningsretten et verdipapir i seg selv.
 • Utbytte:
  Det beløpet selskapet utbetaler som aksjeeiernes andel av disponibelt overskudd.
 • Verdipapir:
  Fellesbetegnelse for bl.a. aksjer, grunnfondsbevis, fondsandeler, obligasjoner, opsjoner og futures.
 • Verdipapirkonto:
  En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.
 • Verdipapirsentralen (VPS):
  Sentralt EDB-register for registrering av eierforhold i aksjeselskaper.
30. Åpningstider Oslo Børs

Aksjer:

- førbørsperiode 08.15 - 09.00
- kont. handel 09.00 -16.20
- sluttauksjon 16.20 - 16.25:30
- etterbørsperiode 16.40 - 17.00

Derivater:

- åpningstider som for underliggende instrumenter 09.00 - 16.20

31. Fungerer Netfonds sine Internett sider i alle nettlesere?

Våre Internett sider fungerer i alle kjente nettlesere. Dersom du likevel skulle oppdage feil i din nettleser, kontakt oss snarest på e-post!

32. Hvordan aktivere cookies i nettleseren?

Informasjonskapsler (cookies) er små filer med tekst som blir lagret i en egen katalog på datamaskinen din. En informasjonskapsel kan kun leses og modifiseres av nettstedet som har sendt den til deg. Vanligvis benyttes informasjonskapsler til å lagre innstillinger som du har valgt eller til å se når du besøkte nettstedet sist. Netfonds benytter informasjonskapsler for å midlertidig mellomlagre din sesjons-id (økt-id) på netfonds.no.

Av sikkerhetsårsaker må informasjonskapsler (cookies) være aktiv i nettleseren din når du logger på netfonds.no . Dersom nettleseren din ikke benytter informasjonskapsler, vil du få feilmelding om dette i forbindelse med innlogging.

Informasjonskapsler (cookies) aktiverer du på denne måten:
Internet Explorer 4.x og 5.x
Klikk øverst i menylinjen på "Verktøy /Tools" og deretter "Alternativer for Internett/Internet Options". Velg fanen "Sikkerhet/Security". Velg deretter sonen som netfonds.no tilhører, normalt "Internett".
Trykk på knappen "Egendefinert nivå/Custom Level".
Velg aktiver under "Tillat cookies for hvert økt (ikke lagret)/Allow per-session cookies (not stored)".

Internet Explorer 6.x og 7.x
Klikk øverst i menylinjen på "Verktøy /Tools" og deretter "Alternativer for Internett/Internet Options". Velg fanen: "Personvern/Privacy".
Trykk deretter på knappen: "Avansert/Advanced".
Velg "Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler/Override automatic cookie handling" og
velg "Tillat alltid øktinformasjonskapsler/Always allow session cookies".

Netscape
Klikk øverst i menylinjen på "Edit" og deretter på "Preferences". Velg deretter gruppe "Advanced". Kryss av for "Accept all cookies".

Opera 10
Klikk på O-menyen og deretter "Innstillinger".  Under fliken "Avansert", klikk på "Infokapsler" i listen til venstre, og kryss av for "Godta infokapsler" eller "Godta infokapsler bare fra netstedet jeg besøker".

Eldre Opera
Klikk øverst i menylinjen på "Fil/File" og deretter på "Innstillinger/Preferences"
Velg deretter gruppe "Nettverk/Network" og "Personvern/Privacy". Kryss av for "Aktiver informasjonskapsler/Enable cookies".

Firefox

 • - Gå til Innstillinger under Verktøy.
 • - Klikk på Personvern.
 • - La følgende være huket på:
  • Husk historikk
  • Tillat informasjonskapsler
  • Tillat tredjepartsinformasjonskapsler
  • Behold informasjonskapsler inntil de utløper på dato.

32. Nytt passord

Har du glemt ditt passord, ber vi deg ringe 23 15 86 00.

34. Glemme lagret passord

Internet Explorer

Dersom Internet Explorer har lagret passordet for deg og du vil ha den til å glemme det kan du gjøre følgende for å slette alle lagrede brukernavn/passord. (Se under for sletting av enkeltpassord.)

 • Gå til verktøysmeny. (Tannhjul-ikon.)
 • Velg "Alternativer for internett".
 • Velg "Innhold"-fanen.
 • Under "AutoFullfør", velg "Innstillinger".
 • Velg "Slett AutoFullfør-historikk".
 • Kryss av for "Passord", fjern andre avkrysninger.
 • Trykk "Slett". (Obs! Merk at dette vil slette alle lagrede passord, ikke bare Netfonds-passord.)
 • Når du er tilbake til "AutoFullfør-innstillinger" kan du ev. sørge for at "Spør meg før lagring av passord" er slått på. Trykk så OK til du kommer ut av innstillinger.

For å slette enkeltbrukernavn/passord går man til innloggingssiden til Netfonds og velger (f.eks. vha. piltast-ned) brukernavnet man vil fjerne, og så trykker man Delete-knappen på tastaturet. Internet Explorer vil da spørre om man virkelig vil fjerne dette lagrede brukernavnet/passordet. Svarer man Ja her vil da både lagret brukernavn og passord slettes fra Internet Explorer sin passordlagring.