Netfonds AS

Forretningsvilkår gjeldende fra 1. august 1997
Innholdsoversikt

Kunder i et verdipapirforetak skal etter loven gjøres kjent med foretakets forretningsvilkår, og de følger nedenfor. Vilkårene er bindende i forholdet mellom oss når kunden har mottatt dem, inngir ordre eller gjennomfører handler med Netfonds AS. Her er en kortfattet henvisning til hovedpunktene i de etterfølgende sider:

Punktene 1 og 2 er generell informasjon om lover og regler som gjelder for oss.

Punkt 3 handler om informasjon som kunden har plikt til å gi om seg selv, særlig

 • hvem som kan handle på vegne av kunden
 • kundens økonomiske stilling, investeringserfaring og målsetninger,
 • kunden er innforstått med at handelen er forbundet med risiko for tap.

Punkt 4 dreier seg om at "profesjonelle" kunder ikke kan påberope seg regler og vilkår som er ment å beskytte "ikke-profesjonelle " kunder.

Punkt 5 redegjør for den sikkerhet som er stillet for ansvar som Netfonds kan pådra seg.

Punkt 7

 • Kunden gir ordre gjennom Netfonds ordrerutine på Internett.
 • Foretaket har rett til å ta opp alle samtaler med kunden på lydbånd, som dokumentasjon.
 • Oppdraget gjelder to børsdager i tillegg til oppdragsdagen, hvis ikke annet er avtalt.

Punkt 8 redegjør for hvorledes Netfonds vil behandle kundens ordre.

Punkt 9 Netfonds vil søke å sikre kunden de best mulige betingelser ved utførelse av mottatt oppdrag innenfor oppdragsperiodens varighet, og redegjør for begrepene "Alt eller intet ordre", "Fast pris ordre", "Best ordre", "Limit ordre" og "Stop loss ordre".

Punkt 10 sier at ordinær oppgjørsfrist for norske finansielle instrumenter er fire børsdager, med mindre annet er avtalt, og redegjør i detalj for forpliktelser i forbindelse med oppgjøret.

"Ikke-profesjonelle" kunder må gi Netfonds en fullmakt til å belaste kundens pengekonto i bank.

Punkt 11 Netfonds skal ved sluttseddel eller på annen måte straks gi kunden underretning om at avtale er sluttet for hans regning. Sluttsedler vil bli sendt til oppgitt adresse. Levering av finansielle instrumenter registrert i VPS bekreftes også ved endringsmelding fra VPS.

Punkt 12 handler om kundens eventuelle reklamasjon, og særlig om tidsfrister for dette.

Punkt 15 Netfonds vil sikre at kundens aktiva holdes adskilt fra foretakets egne midler og så langt mulig beskyttes mot foretakets øvrige kreditorer. Kunden vil bli godskrevet renter på sine midler.

Punkt 16 redegjør for foretakets godtgjørelse i form av kurtasje etc.

Punkt 17 redegjør for Netfonds rett til å sikre seg, bl.a. ved dekningssalg, ved kunders mislighold.

Punkt 19 handler om mulige interessekonflikter.

Punktene 20 til 25 dreier seg om vårt Rådgiveransvar, Ansvar og ansvarsfritak, Tillegg og endringer, Avslutning av forretningsforholdet, Opplysningsplikt og taushetsplikt og Legitimasjonskontroll og hvitvasking.

Punkt 26 Kunden skal til enhver tid holde Netfonds orientert om endringer i adresse, telefon og eventuelt telefaxnummer, slik at han lettest mulig kan nås. Kundens adresse, telefon og telefax samt de personer hos disse som har fullmakt til å opptre på vegne av partene fremgår av særskilt vedlegg til disse vilkår. Eventuelle endringer skal straks meddeles Netfonds skriftlig

Punktene 27 og 28 gjelder tolkning av reglene, verneting, lovvalg og tvisteløsning.

Netfonds AS

Forretningsvilkår gjeldende fra 1. august 1997
Full tekst

 1. Generelt

  Netfonds AS (i det følgende kalt Netfonds) Forretningsvilkår er utarbeidet i h.t. verdipapirhandelloven. Netfonds kunder anses å ha vedtatt disse vilkår som bindende for seg når kunden etter å ha mottatt vilkårene inngir ordre eller gjennomfører handler med verdipapirforetaket. Forretningsvilkårene er basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund.

  Netfonds forretningsvilkår gjelder kunders handel i forbindelse med annenhåndsomsetning av aksjer, samt for foretakets markedsføring av de samme finansielle instrumenter.

 2. Regler som gjelder for verdipapirhandel
  Netfonds og kunden er forpliktet av de rettsregler som gjelder for verdipapirhandel i Norge, herunder Verdipapirhandelloven, Børsloven, Verdipapirsentralloven og Aksjeloven, samt de særlige regler som gjelder for de enkelte markeder og markedsplasser. I tillegg er foretaket ved sin handel og rådgivning forpliktet til å følge etiske normer fastsatt av Norges Fondsmeglerforbund. Netfonds vil på forespørsel fra kunden utlevere et eksemplar av disse, samt behandlingsreglene for klagesaker i.h.t. disse normer.

 3. Kundens ansvar for egne autorisasjoner, fullmakter m.v.
  Kunden innestår for at hans handler skjer i samsvar med og innenfor de konsesjoner, fullmakter og den kompetanse, såvel av offentligrettslig og privatrettslig karakter, som gjelder for kundens verdipapir-handel.

  Kunden skal etter krav fra foretaket dokumentere slike fullmakter m.v.

  Kunden skal gi foretaket en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre eller akseptere handler på vegne av kunden, og er ansvarlig for til enhver tid å holde Netfonds oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for kunden med mindre Netfonds ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter.

  Kunden forplikter seg til å gi fyldestgjørende og korrekt informasjon om egen økonomiske stilling, investeringserfaring og målsetninger som er relevant for de ønskede tjenester.

  Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter er fri for heftelser, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest m.v. Det samme gjelder tilfeller der kunden handler som fullmektig for tredjemann.

  Utenlandske kunder herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra foretaket i relasjon til sine forpliktelser overfor Netfonds, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover og regler.

  Kunden er inneforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter er forbundet med risiko for tap.

 4. Forholdet til profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder
  Profesjonelle kunder anses å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder og investeringsalternativ, samt den rådgivning Netfonds gir, og kan ikke påberope seg regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde.

  Med profesjonelle investorer forstås kunder som i kraft av sin adferd, f.eks. fordi de foretar mange handler, handler for store beløp, har egne investeringsideer eller strategier eller ikke ønsker rådgivning, viser at de har forutsetninger for selvstendig å kunne vurdere markedet. Foretak hvor investeringsvirksomhet fremgår av vedtektsbestemt formål anses alltid som profesjonelle.

  Andre kunder regnes som ikke-profesjonelle investorer.

 5. Sikkerhet for dekning av krav mot Netfonds AS.
  Netfonds har deponert hos Kredittilsynet en sikkerhetsstillelse på 25 mill kroner, som dekker ansvar som Netfonds kan pådra seg ved utøvelsen av sin virksomhet. Skadelidte kan kreve dekning direkte fra den som har stilt sikkerheten uten først å ha rettet kravet mot Netfonds .

  Sikkerheten dekker inntil kr 200.000 pr investor pr skadetilfelle.

  Sikkerhetsstilleren kan ikke gjør andre innsigelser overfor den skadelidte enn de som Netfonds selv har, i forhold til vedkommende.

  Sikkerheten dekker ikke krav fra finansinstitusjoner, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller verdipapirforetak. Den dekker heller ikke krav som stammer fra transaksjoner i forbindelse med en straffbar handling som det er avsagt rettskraftig straffedom for.

  Sikkerheten er stillet i samsvar med Verdipapirhandels-loven og bestemmelsene i forskriftene, slik disse lyder til enhver tid.

 6. Markedsplass
  Netfonds vil utføre handel for kunden på såvel regulerte markeder som utenfor, med mindre annet er avtalt.

 7. Ordre og instruksjoner
  Ordre fra kunden gis gjennom Netfonds ordrerutine over Internett.

  Netfonds forbeholder seg retten til å ta opp alle samtaler med kunden på lydbånd. Kunden aksepterer slike opptak som dokumentasjon med hensyn til kundens instruksjoner, ordre eller Netfonds rådgivning m.v.

  Netfonds vil ikke være forpliktet til å utføre oppdrag som foretaket antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslige lover eller regler fastsatt for den eller de aktuelle markedsplass(er).

  Oppdraget gjelder to børsdager i tillegg til oppdragsdag med mindre annet er avtalt. Oppdraget kan tilbakekalles så lenge Netfonds ikke har bundet seg overfor tredjemann. Oppdragsdag er den dag kundens oppdrag til foretaket om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem. For de tilfeller der det er Netfonds som initierer en handel anses oppdragsdag å være den dag Netfonds tar kontakt med kunden vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter.

 8. Behandling av ordre
  Netfonds vil gjennomføre handler eller transaksjoner for kunden enten ved kjøp fra eller salg til andre kunder og/eller meglere eller ved selv å tre inn som motpart. Det vil bli opplyst på sluttseddel i hvilken funksjon Net Fonds har sluttet avtale for kunden. Netfonds forbeholder seg rett til å kombinere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet til Netfonds, samt slutte handler mot Net Fonds egen beholdning uten annen megler som motpart.

  Netfonds skal ikke tre inn i en avtale som motpart til en kunde dersom foretaket kan oppnå bedre betingelser for kunden ved kjøp eller salg til andre. Dette gjelder ikke dersom kunden ber Netfonds oppgi en pris som det enten vil kjøpe eller selge de angjeldende finansielle instrumenter til direkte ved forespørselen, og kunden aksepterer denne prisen.

  Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren er foretatt for regning av. Dersom kunden inngir ordre både for egen regning og for regning av sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil Netfonds prioritere den som oppdragsgiverne representerer først.

 9. Særlige ordre og handel til beste betingelser
  Netfonds vil søke å sikre kunden de best mulige betingelser ved utførelse av mottatte oppdrag innenfor oppdragsperiodens varighet.

  Særlige regler gjelder i følgende tilfeller:

  Alt eller intet ordre bør inngis ved skriftlig instruksjon som også skal inneholde eventuell kurslimit. Dersom kunden angir et bestemt volum uten en uttrykkelig angivelse av at dette er en "alt eller intet ordre", vil Netfonds levere det antall finansielle instrumenter det har mulig å kjøpe eller selge innenfor oppdragsperiodens varighet. ( Alt eller intet ordre vil foreløpig ikke bli praktisert.)

  Fast pris ordre vil bli sluttet så snart den aktuelle pris kan oppnås for det aktuelle volum.

  Best ordre vil bli utført i samsvar med Netfonds og den enkeltes meglers beste skjønn så vel med hensyn til pris som til tidspunkt for slutning.

  Limit ordre vil bli sluttet så snart den aktuelle limit er oppnåelig. Netfonds forbeholder seg i disse tilfeller å kunne foreta dellevering med mindre annet er avtalt. Ytterligere dellevering (kjøp/salg) etter utløpet av oppdraget forutsetter inngivelse av ny ordre.

  Stop loss ordre aksepteres kun etter skriftlig avtale med kunden.

  For de tilfeller der kunden har angitt en beløpsgrense som kunden vil kjøpe (eller selge) finansielle instrumenter for, vil Netfonds søke å kjøpe (eller selge) et så stort antall som mulig innenfor beløpsgrensen, så snart som mulig.

 10. Levering og betaling (oppgjør)
  Ordinær oppgjørsfrist for norske finansielle instrumenter er fire børsdager (T+3) (handelsdag inkludert), med mindre annet er avtalt. Oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag.

  Oppgjør er betinget av at kunden stiller til disposisjon for Netfonds nødvendige midler og finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. Ikke-profesjonelle kunder må gi foretaket en belastningsfullmakt for Net Fonds på kundens pengekonto i bank.

  Kunden anses å ha levert VPS-registrerte finansielle instrumenter til Net Fonds når de finansielle instrumentene er mottatt på en av Netfonds verdipapirkonti i VPS eller på annen motparts verdipapirkonto i VPS.

  Kunden plikter å frigi de solgte finansielle instrumenter på sin verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende rettighetsregister. Inngivelse av ordre om salg av finansielle instrumenter eller aksept av et salgstilbud, medfører med mindre annet er skriftlig avtalt, at Netfonds er gitt fullmakt til å anmode kundens kontofører om frigivelse av de finansielle instrumenter.

  Kunden anses å ha levert fysiske aksjer til foretaket på det tidspunktet disse er innlevert på Netfonds kontor i transportert stand, eller til annet avtalt leveringssted, og det foreligger bekreftelse på at verdipapirene er mottatt eller stilt til disposisjon for Netfonds. Levering av fysiske aksjer må skje senest kl. 10.00 den avtalte oppgjørsdag.

  Kunden anses å ha betalt kjøpesummen til Netfonds på det tidspunkt kontanter, bekreftet sjekk, bankremisse e.l. er innlevert til foretaket eller dennes representant (f.eks. bud), eller penger er godskrevet på Netfonds bankkonto, eller Netfonds på annen måte har eksklusiv disposisjonsrett over kjøpesummen

  Netfonds forbeholder seg rett til å foreta motregning i kundens tilgodehavende for en transaksjon for Foretakets tilgodehavende fra andre transaksjoner, samt for kurtasje, skatter, avgifter, renter m.v. og for utgifter eller tap som følge av kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor Netfonds.

  Dellevering fra Netfonds til kunden gir ikke rett til å heve avtalen med mindre kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering.

 11. Sluttseddel og endringsmelding
  Netfonds skal ved sluttseddel eller på annen måte (f.eks. telefax eller e-post) straks gi kunden underretning om at avtale er sluttet for hans regning, jfr. vphl §6-4. Sluttsedler vil bli sendt til oppgitt adresse.

  Levering av finansielle instrumenter registrert i VPS bekreftes også ved endringsmelding fra VPS.

 12. Reklamasjon
  Kunden skal kontrollere sluttseddelen og skal straks gi melding til Netfonds dersom han vil gjøre gjeldende at avtalen eller noen av dets vilkår er i strid med oppdraget. Reklamasjon skal skje samme dag som sluttseddelen kom eller burde ha kommet frem til kunden eller senest innen utgangen av neste børsdag, dersom reklamasjon ikke kunne gis innen ekspedisjonstidens utløp.

  Dersom kunden ikke har mottatt sluttseddel innen tre dager etter oppdragsperiodens utløp må kunden reklamere straks, dersom han vil påberope seg manglende utførelse av oppdraget.

  Dersom kunden ikke har mottatt oppgjør på det avtalte tidspunkt og kjøpesummen er betalt eller de finansielle instrumentene er levert, skal kunden straks gi melding til Netfonds dersom kunden vil påberope seg forsinkelsen.

  Med straks forstås samme dag eller senest innen utgangen av neste børsdag, dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen ekspedisjonstidens utløp. Reklamasjonsfristen regnes fra det tidspunkt sluttseddel eller endringsmelding etter normal postgang ville ha kommet frem til den adresse kunden har oppgitt, jfr. pkt. 4 fjerde ledd. Melding anses gitt til Netfonds når meddelelse er gitt til megler eller oppgjørsmedarbeider eller når skriftlig melding er kommet frem til Netfonds innen normal ekspedisjonstid. Muntlig reklamasjon skal umiddelbart bekreftes skriftlig.

  Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt.

  Etter at Netfonds har mottatt melding om at kunden vil heve avtalen, har foretaket rett til snarest og senest innen to børsdager å levere fysiske finansielle instrumenter, stille finansielle instrumenter til kundens disposisjon eller registrere levering på VPS slik at kunden kan kontrollere på VPS at levering har skjedd. Dersom Netfonds ikke leverer de finansielle instrumentene som nevnt i forrige punktum anses kjøpet som hevet, med mindre annet skriftlig avtales.

  Netfonds vil normalt ikke overføre finansielle instrumenter til kundens VPS-konto før kjøpesummen er betalt. Dette gjelder særlig når Netfonds ikke er kontofører for vedkommende kunde.

 13. Renter
  Ved Netfonds eller kundens mislighold svares rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende rentesats oppgitt som overtrekksrente i prislisten publisert på nettsiden, med mindre annet er særskilt avtalt.

 14. Fullmektiger, forvaltere og oppgjørsagenter.
  Dersom kunden opptrer som fullmektig, forvalter eller oppgjørsagent e.l. for tredjemann er kunden og den han opptrer på vegne av eller for, solidarisk ansvarlig for dennes tredjemanns samlede forpliktelser overfor Net fonds. Dersom kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellom-menn fritar ikke kunden for dennes ansvar i.h.t. disse forretningsvilkår.

 15. Kundemidler - klientkonti
  Netfonds vil gjennom spesifikasjon, adskillelse eller på annen måte, sikre at kundens aktiva holdes adskilt fra foretakets egne midler og så langt mulig beskyttes mot Netfonds øvrige kreditorer. Kunden vil bli godskrevet renter på sine midler etter Netfonds alminnelige betingelser.

 16. Godtgjørelse
  Netfonds godtgjørelse vil bli tatt i form av kurtasje eller kursdifferanse. I tillegg vil kunden bli belastet transaksjonsavgifter knyttet til markedsplasser, verdipapirsentraler, clearingsentraler m.v. Foretakets godtgjørelse vil være gjenstand for individuell avtale.

  Netfonds forbeholder seg rett til å gjøre fradrag i kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første ledd, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter o.l.

  For de tilfeller der handel ikke kommer i stand vil Netfonds ikke kreve godtgjørelse med mindre annet er særskilt avtalt.

 17. Mislighold
  Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i.h.t. disse vilkår bl.a. når:
  • levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer til avtalt oppgjørsdag.
  • kunden blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller går konkurs.
  • avvikler sin virksomhet.

  Netfonds har ved mislighold rett til å:

  Utøve sin sikkerhetsrett i.h.t. vphl §6-5. Netfonds har sikkerhetsrett for krav som utspringer av oppdraget i de finansielle instrumenter som det har kjøpt for oppdragsgiveren. Dersom kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre dager etter oppgjørsdag kan Netfonds, med mindre annet er skriftlig avtalt, søke de finansielle instrumentene solgt for kundens regning og risiko til dekning av Netfonds krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumentene er overført til kundens verdipapirkonto i VPS eller annet verdipapirregister plikter kunden å frigi disse på sin VPS konto. Kunden bærer selv risikoen for kurs- og markedsendringer frem til dekningssalg er gjennomført.

  Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet.

  Realisere alle beholdninger Netfonds besitter på vegne av kunden til dekning av sine krav mot kunden.

  Stenge alle posisjoner som er gjenstand for sikkerhetsstillelse og/eller marginberegning.

  Foreta motregning i alle tilgodehavende kunden har på misligholdstidspunktet.

  Gjennomføre hva Netfonds anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av kunden.

  Dersom kunden ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til Netfonds, kan foretaket umiddelbart foreta dekningskjøp eller innlån av finansielle instrumenter for kundens regning og risiko for å oppfylle sin leveringsplikt overfor kjøper. Kunden plikter å erstatte Netfonds eventuelle kurstap med tillegg av morarente og gebyrer.

  For derivathandel gjelder særlige regler om mislighold.

 18. Forvaltning - tegning - stemmeretter
  Netfonds vil ikke opptre som forvalter for kunder i relasjon til aksjeloven av 4. juni 1976 nr. 59 § 3-14.

 19. Informasjonssperrer - interessekonflikter
  Netfonds vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter, og dersom interessekonflikter ikke kan unngås vil Netfonds så langt mulig sørge for at kunden behandles rimelig og korrekt.

  Dette kan medføre at Netfonds ansatte som har kontakt med kunden kan være forhindret fra å benytte, eller ikke kjenner til informasjon som foreligger i foretaket og som kan være relevant for kundens investerings-beslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktpersoner i Netfonds ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. Netfonds kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

  Netfonds og dets ansatte kan ha egne interesser i relasjon til de transaksjoner eller investeringer kunden vil foreta. Dette kan bl.a. følge av:

  Rådgivning for det aktuelle investeringsobjekt.
  Rådgivning o.a. til øvrige kunder.
  Analyser m.v. utarbeidet av Netfonds, men ennå ikke publisert.
  Ansattes egne posisjoner.

 20. Rådgiveransvar
  Netfonds vil så langt det er praktisk mulig gi alle kunder de best mulige råd. Netfonds vil ikke garantere noe bestemt utfall av en kundes plassering.

  Alle handler som kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Netfonds skjer etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Netfonds påtar seg uansett intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Netfonds har gitt.

  Dersom Netfonds har en særlig interesse ut over den alminnelige inntjening, f.eks. som følge av egne posisjoner av et visst omfang i de finansielle instrumenter rådgivningen gjelder, vil det bli opplyst om denne interesse.

 21. Ansvar og ansvarsfritak
  Netfonds er ansvarlig overfor kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg det har sluttet på vegne av eller med kunden. Dette gjelder allikevel ikke dersom kunden på forhånd har godkjent den annen part, jfr. vphl. § 6-1.

  Netfonds påtar seg intet ansvar for oppgjør dersom kunden ikke stiller til disposisjon for foretaket nødvendige midler og finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdagen.

  Netfonds påtar seg heller intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundenes avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

  Netfonds eller dets ansatte er forøvrig ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes strømbrudd, brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter utenfor foretakets kontroll. Netfonds er heller ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- og verdipapiroppgjøret er suspendert som følge av forhold utenfor foretakets kontroll.

 22. Tillegg og endringer
  Netfonds forbeholder seg å fastsette tillegg til eller endre disse vilkår. Tillegg eller endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Tillegg eller endringer vil ikke ha virkning for ordre, handler, transaksjoner m.v. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen om tilleggene eller endringene.

 23. Avslutning av forretningsforholdet
  Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig. Ved avslutning av forretningsforholdet skal Netfonds gjennomføre et sluttoppgjør der Netfonds er berettiget til å motregne i kundens tilgodehavende for foretakets tilgodehavende samt for kurtasje, skatter, avgifter, renter m.v.

 24. Opplysningsplikt overfor myndigheter o.a. (etiske tvistesaker) - taushetsplikt
  Netfonds vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av lov eller forskrift.

  Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, clearingsentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer. Likeledes anses kunden å ha samtykket i at slike opplysninger kan meddeles Norges Fondsmeglerforbunds etiske råd der dette er påkrevet for behandling av klagesaker i.h.t. Forbundets etiske normer.

 25. Legitimasjonskontroll og hvitvasking
  Ved etablering av forretningsforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll m.v. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Netfonds til enhver tid kan oppfylle sine plikter i.h.t. regler og retningslinjer som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, jfr. finansieringsvirksomhetsloven § 2-17. Kunden er kjent med at Netfonds er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

 26. Meddelelser og fullmakter
  Skriftlige meddelelser skal sendes pr. telefax (med tidsstempling) samt ved oversendelse av originalbrev, med mindre annet fremgår av disse vilkår.

  Kunden skal til enhver tid holde Netfonds informert om endringer i adresse, telefon og eventuelt telefaxnummer, slik at han lettest mulig kan nås. Kundens adresse, telefon og telefax samt de personer hos disse som har fullmakt til å opptre på vegne av partene fremgår av særskilt vedlegg til disse vilkår. Eventuelle endringer skal straks meddeles Netfonds skriftlig.

 27. Tolkning
  Forretningsvilkårene gjelder ovennevnte tjenester og i tilfelle av motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal forretningsvilkårene ha forrang.

  I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

 28. Verneting - lovvalg - tvisteløsning.
  Eventuelle tvister i forbindelse med forholdet mellom kunden og Netfonds eller disse forretningsvilkår skal løses etter norsk lov med Oslo Byrett som (ikke eksklusivt) verneting.

  Kunden kan allikevel bringe spørsmål om forståelsen av forretningsvilkårene og forhold i tilknytning til Netfonds inn for Norges Fondsmeglerforbunds etiske råd i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i h.t. de etiske normer.

  Slutt