Finansiering

topp

Finansiering av aksjekjøp

Hva er en innkjøpskreditt?

En innkjøpskreditt er en form for kontokreditt som tilknyttes din konto hos netfonds. Størrelsen på kreditten baseres på egenkapital og hvilke selskaper man eier. Solide selskaper har som regel lavere EK-krav enn mer volatile selskaper. Oversikt over egenkapitalkrav finner du her. Netfonds opererer med dynamiske EK-krav slik at veldiversifiserte porteføljer oppnår mer fleksibilitet ved belåning. Les mer om modellen her.

Hva bør jeg vite før jeg søker om kreditt?

Å handle aksjer på kreditt innebærer økt risiko for din egenkapital. Det er ingen kostnad knyttet til å ha en kreditt tilgjengelig dersom man ikke benytter seg av den. Renten beregnes etterskuddsvis basert på daglig benyttet kreditt og belastes månedlig. Rentesatser finner du i prislisten. For å søke om kreditt må man fylle ut en investeringsprofil, og det forutsettes at man har kunnskap og erfaring med aksjehandel. Det er viktig at man har satt seg inn vilkårene og at man forstår risikoen med handel på kreditt.

Hvordan fungerer kreditten?

Din tellende egenkapital er lik markedsverdien av dine belånbare aksjer, pluss saldo på klientkonto, minus opptatte lån. Egenkapitalberegningen finner du under min side > kontooversikt > kontoinformasjon samt direkte i ordreskjemaet. Du kan låne til kjøp av aksjer så lenge et minstekrav til egenkapital er oppfylt. Minstekravet blir beregnet ved at verdien til belånbare aksjer (satt til markedsverdi) blir multiplisert med de tilhørende prosenttall, og summert. Ved belåning vil man oppleve større svigninger i form av potensielt høyere avkastning når aksjene har en positiv utvikling og tilsvarende tap dersom aksjene har en negativ utvikling.


Eksempel:

Man har 500 000 i EK og kjøper aksjer for 1 000 000 (lånet på 500 000 tilsvarer 2 ganger gearing).
Markedet stiger 15%: Ny EK vil da bli 650 000 tilsvarende 30% EK-avkastning.
Markedet faller 15%: Ny EK vil da bli 350 000 tilsvarende 30% negativ EK-avkastning.

NB: Netfonds forbeholder seg retten til å regulere konto ved kjøp/salg, og til å velge hvilke aksjer som kjøpes eller selges, for å ivareta sikkerheten til lånet dersom minstekravet til egenkapital ikke er oppfylt.

Søk om belåning

Vilkår

For gjeldende vilkår, se rammeavtalen

Oversikt over egenkapitalkrav

Shorting

Hva er shortsalg?

Shortsalg går ut på å selge aksjer man ikke selv eier, med formål om å senere kjøpe dem tilbake.
Investoren profiterer på prisnedgang, og taper på prisøkning. Dette gjør shortsalg aktraktivt i perioder der markedet faller.

Et verdipapirforetak kan bare formidle salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet. Vi oppfyller dette kravet ved at vi tilbyr kunder å låne oss aksjer som kan lånes videre til kunder som vil selge short, mot behørig sikkerhet for den som låner oss aksjene. Netfonds garanterer tilbakeleveringen. Det utstedes sluttsedler begge veier, både til den som låner aksjene og den som låner ut aksjene.


Risiko

Siden en aksje kan stige ubegrenset mye i verdi, kan man i teorien tape ubegrenset mye ved shortsalg. Til sammenlikning vil tap ved kjøp av en aksje være begrenset til aksjens verdi.


Vilkår

Ved shortsalg av lånte aksjer fastsettes det på samme måte egenkapitalkrav i form av andre aksjer eller kontanter, i tillegg til at provenyet av shortsalget blir stående på konto hos Netfonds inntil tilbakebetaling/tilbakekjøp. Purrerutinen, her ved kursstigning, er den samme som for aksjekjøp. Dersom kjøp må gjennomføres, forbeholder vi oss retten til selv å velge hvilke aksjer vi kjøper for å ivareta sikkerheten til lånet.

Trykk på knappen under for å se listen over hvilke aksjer som kan shortes

Shortbare aktier

Udlån af aktier

Tjen 2,25% på dine aksjer

Lån bort dine aksjer, og få godskrevet en rente på 2,25% på de utlånte aksjene. Låntager vil være Netfonds Bank AS.

Honorar

I tillegg til en renteinntekt på 2,25%, vil du motta et honorar på 0,1% av aksjenes markedsverdi.

Bindingstid

Utlån av aksjer har en bindingstid på minimum 7 dager.

Om transaksjonen

Ved utlån av verdipapirer overføres aksjene fra utlåners VPS konto via Netfonds til låntagers VPS konto. Ved låneperiodens slutt overføres aksjene tilbake til utlåners VPS konto. Det vil bli utstedt sluttseddel for utlånstransaksjonen og for tilbakeleveringen av verdipapirene.

Et utlån av verdipapirer innebærer ikke en skattemessig realisasjon.

Garanti

Netfonds står som garantist for at de utlånte aksjene blir tilbakelevert til rett tid. Netfonds har i tillegg tegnet forsikring som dekker tap som måtte oppstå. Sikkerheten dekker 200.000 kr. pr. skadetilfelle pr. kunde, oppad begrenset til 25 millioner kr.

Tjen 2,25% på dine aksjer